کاربرگ ها و اساسنامه

عمومی ۰ 231

خلاصه اهداف و موضوعات فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ( ماده ۸ اساسنامه ) و کاربرگ ۵

۱-برنامه ریزی، ایجاد و راه اندازی کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف : عقیدتی ،دینی ، علمی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری و فنی از جمله کلاسهای آموزش قرآن ، احکام اصول عقاید ، معارف اسلامی ، تبیین مسایل سیاسی ، کلاسهای آموزش زبان عربی ، انگلیسی کمک درسی ، آموزش رایانه ، حسابداری ، دفترداری ، کلاسهای هنری ، خطاطی ، طراحی ، تئاتر ، سرود ، هنرهای تجسمی ، عکاسی ،فیلمسازی ،خیاطی ، گلدوزی ، آموزشهای بهداشتی و بهداشت خانواده و نظایر آن و سایر هنرهای دستی .
۲-تهیه ، ترجمه و گردآوری ، نگارش ،چاپ ، انتشار و توزیع جزوات و کتب مجاز داخلی و خارجی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری و علمی آموزشی و غیره در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی با رعایت مقررات آموزش و پرورش کشور و انجام امور خدمات وابسته به نشر و خدمات فرهنگی مرتبط با فعالتیهای مذکور و تهیه و توزیع کالاهای فرهنگی و ایجاد و توسعه کتابخانه و خدمات کتابداری و برگزاری نمایشگاه کتاب و کتاب فروشی و سایر امور و خدمات مناسب با آن .
۳-استفاده از وسایل سمعی و بصری و تکنولوژی پیشرفته در جهت پیشبرد امور آموزش از قبیل : تهیه و تکثیر نوار کاست ،فیلم ، ضبط ،ویدئو ،ایجاد مراکز نمایش فیلم و خانه های نور و نوارخانه و سایر امور و خدمات جانبی و وابسته به فعالیتهای سمعی و بصری با رعایت موازین شرعی و ضوابط قانونی و سایر موارد و کالاهای فرهنگی مجاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
۴-تهیه و تنظیم و برنامه ریزی اردوهای زیارتی ،سیاحتی ، ورزشی ،و راه اندازی اکیپ های کوهنوردی و تنظیم برنامه های بازدید از مراکز مختلف درمانی آموزشی هنری ، علمی و فرهنگی و آشنایی با محیط های علمی تخصصی و آموزشی تنظیم برنامه های عمومی و بازدید از بیمارستانها ،مراکز نگهداری از معلولین و رسیدگی به وضع محرومین و سایر خدمات و فعالیتهای مشابه.

 

دستور العمل نحوه تکمیل کاربرگهای پنجگانه واساسنامه کانون فرهنگی و هنری مسجد

قبل از تکمیل کاربرگهای پنجگانه و اساسنامه به نکات ذیل توجه نمائید.

کاربرگ شماره ۱ ( ارزشیابی وضعیت فرهنگی مسجد )
الف ) جدول قسمت اول توسط اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ( جهت کانونهای شهرستانی ) رئیس اداره ، مسئول فرهنگی و رابط شهرستان تکمیل گردد.
ب) جدول قسمت وسط توسط ۳ نفر از افراد با سابقه فرهنگی در مسجد تکمیل و امضاء گردد.
ج) جدول قسمت پایین توسط رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان به عنوان(ارزشیاب اول)- رابط کانون های مساجدشهرستان به عنوان(ارزشیاب دوم)- مسئول ارزشیابی وساماندهی وامورشهرستان های دبیرخانه استان به عنوان(ارزشیاب سوم) ومسئول دبیرخانه استان تاییدوتکمیل خواهد شد.
د) کاربرگ بایستی دارای شماره و تاریخ ارائه گردد.

کاربرگ شماره ۲( مشخصات هیأت امنای مسجد ) 
الف )مشخصات کامل رئیس واعضای هیأت امنای مسجد که دارای احکام مسئولیت از طرف اداره اوقاف وامورخیریه ومرکزرسیدگی به امورمساجد می باشند تکمیل خواهد شد.
ب) مهر مسجد و امضای رئیس هیأت امنای مسجد حتما باید بر روی این کاربرگ باشد.
ج) کاربرگ بایستی دارای شماره و تاریخ باشد .
د) فتوکپی احکام مسئولیت هیأت امنای مسجدبه پیوست مدارک ارسال شود.

کاربرگ شماره ۳ ( مشخصات امام جماعت )
الف) مشخصات دقیق وکامل امام جماعت محترم مسجد که از مرجعی رسمی به عنوان امام جماعت منصوب گردیده بایدتکمیل گردد.
ب) چنانچه امام جماعت ازطرف نها د خاصی مانند: سازمان تبلیغات اسلامی،،مرکزرسیدگی به امورمساجد، حوزه علمیه و… معرفی شده بایستی در قسمت نهاد اعزام کننده توسط آن نهاد تأیید گردد.
ج) قسمت تأییددوتن از مجتهدین نیازی به تکمیل نمی باشد.
د) قسمت انتهایی کاربرگ توسط رئیس هیأت امنای مسجد تکمیل وامضاء و ممهوربه مهر مسجد شود.
ه) کاربرگ بایستی دارای شماره و تاریخ باشد.

کاربرگ شماره۴ ( تقاضانامه امام جماعت و رئیس هیأت امناء )
الف )پنج نفرازافرادمعرفی شده درقسمت پائین کاربرگ بایستی توسط امام جماعت و رئیس هیأت امنای مسجدتایید و تکمیل سپس امضاء و ممهوربه مهر مسجد گردد.
ب) ویژگی این پنج نفر از افرادی که به عنوان اعضای هیأت امنای کانون معرفی می گردند بایستی دارای شرایط خاص مانند : متأهل ، حداقل ۲۵ سال سن ، دارای تحصیلات فوق دیپلم به بالا ، تعهداخلاقی مبنی برفعالیت ۲سال درکانون مسجد ، امام جماعت یانماینده ایشان ، یک نفرازاعضای هیات امنای مسجدبه انتخاب ومعرفی امام جماعت ، مسئول بسیج مسجدودرصورت فقدان بسیج یک نفربسیجی بامعرفی ازپایگاه مقاومت بسیج منطقه ، ودونفرازافرادذیصلاح درمسائل فرهنگی وهنری به انتخاب امام جماعت مسجد باشند.
ج) کاربرگ بایستی دارای شماره و تاریخ باشد.

کاربرگ شماره ۵ ( صورتجلسه ساماندهی کانون و کتابخانه )
الف) تاریخ برگزاری جلسه مشترک امام جماعت ، رئیس هیات امنای مسجد وتمامی اعضای معرفی شده درکاربرگ ۴ در قسمت بالایی کاربرگ ۵ درج گردد.
ب) اعلام ۵ نام پیشنهادی برای کانون که اسامی پیشنهادی در دبیرخانه استان مورد ارزیابی و چنانچه با نام های ثبت شده تشابهی نداشته باشد موردتاییدقرارخواهدگرفت.
ج) در قسمت خلاصه اهداف و موضوعات فعالیت بایستی موارد مورد نظر از برگه پیوست مشخص و بصورت مشروح نوشته شود.
د) درج مشخصات کامل ودقیق مدیر و رابط کانون که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیأت امنای کانون از افراد علاقمند، دلسوز، باانگیزه، باتجربه ومتخصص فرهنگی انتخاب شده اند . مدیر و رابط کانون بایستی دارای ۲۵ سال سن و متاهل و دارای تحصیلات فوق دیپلم به بالا باشند . در قسمت جدول پایین کاربرگ ۵ مشخصات امام جماعت ، رئیس هیأت امنای مسجد و ۵ نفر معرفی شده در کاربرگ ۴ ( هیأت امنای کانون )مکتوب خواهد شد.
و) کاربرگ بایستی دارای شماره و تاریخ باشد ..

نحوه تکمیل اساسنامه کانون فرهنگی وهنری مسجد :
۱- اساسنامه ارائه شده بایستی توسط افراد معرفی شده در کاربرگ ۴ ( هیأت امنای کانون )درذیل تمامی صفحات بطور کامل تکمیل وامضاء گردد.
۲- درصفحه انتهایی اساسنامه مهرمسجد ممهورگردد.
۳- درماده ۸اساسنامه کانون می بایست موضوع فعالیت ازبرگه پیوست(خلاصه اهداف وموضوعات فعالیت کانونها) انتخاب ومکتوب شود.

تذکرات مهم :
۱- اصل کلیه کاربرگ هاواساسنامه در یک نسخه جهت تکمیل، تحویل می گردد و بایستی موارد فوق درآن رعایت شودوچنانچه هریک ازمدارک ناقص ویاکاربرگ هاغیرازدستورالعمل مربوطه اقدام شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهدشد.
۲- مدارک شناسایی تمامی افراد معرفی شده در کاربرگ ۵ شامل : ۳ قطعه عکس ۴*۳ ، فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات ، فتوکپی کارت پایان خدمت ، فتوکپی مدرک تحصیلی ، فتوکپی کارت ملی به دبیرخانه استان بایستی ارائه گردد.
۳- اصل فرم درخواست صدورمجوزتاسیس کانون فرهنگی وهنری مسجد متقاضی(باامضای امام جماعت وهیات امنای مسجدومهرمسجد) همراه بامدارک می بایست ارسال شود.
۴- اصل فرم بازدید وکارشناسی ازمسجدهمراه بامدارک می بایست ارسال شود.

در پایان یادآوری می گردد در نحوه تکمیل کاربرگ ها دقت لازم و کافی صورت گیرد زیرا دبیرخانه استان از ارائه کاربرگ مجدد معذور می باشد.

دیدگاهی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های الزامی مشخص شده‌اند. *

اطلاعات تماس

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید مرتضی محمدی (اوقاف)، بعد از اداره کل اوقاف و امور خیریه، دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خراسان شمالی و دفتر نمایندگی خبرگزاری شبستان
تلفن: ۳۲۲۳۷۳۲۷ (۰۵۸)
ایمیل: info[at]dkm.ir